หน้าแรก > ร่วมงานกับเรา

จำหน่ายสินค้า BRIDGESTONE Hydraulic Hose , สนับสนุน ประสานงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุง ควบคุมดูแล ด้านงานขาย งานสั่งผลิตสินค้าจากโรงงานให้แก่ ตัวแทนจัดจำหน่าย และผู้ใช้งานตรง
วันที่แก้ไข : 24-05-2018
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด

2. Programmer   1 ตำแหน่ง
1.งานด้านพัฒนาโปรแกรม 2.งานด้านดูแลระบบเครอข่าย 3.งานด้านการอบรมผู้ใช้ 4.งานด้านอื่น ๆ เช่น เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย สนับสนุนหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
วันที่แก้ไข : 24-05-2018
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

สามารถวางแผนการผลิต/การจัดการ Logistics
วันที่แก้ไข : 18-10-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

รับผิดชอบในการต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ รับ-ต่อโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
วันที่แก้ไข : 18-05-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

รับผิดชอบในการขับรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด และดูแลบำรุงรักษารถขนส่งเบื้องต้น เพื่อให้สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทันเวลาและปลอดภัย
วันที่แก้ไข : 05-05-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ
วันที่แก้ไข : 02-05-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

7. เจ้าหน้าที่ QA   2 ตำแหน่ง
รับผิดชอบในการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด คุรภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ
วันที่แก้ไข : 02-05-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

8. TECHNICAL ENGINEER   1 ตำแหน่ง
Process Eng. หรือ Product Eng. ในอุตสาหกรรมการขึ้นรูป (Mold)
วันที่แก้ไข : 02-05-2017
บริษัท เอ็น.ซี.อาร์. รับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (โรงงาน)

ติดต่อเรา
69, 71-73 ถนนบำรุงรัฐ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
โทร : (66) 0-2225-7656~7, 0-2622-6992~6
แฟกซ์ : (66) 0-2224-0707
อีเมล์ : salesadmin@NCR-Rubber.com

N.C.R. RUBBER INDUSTRY CO., LTD.
Copyright © 2016. All Rights Reserved.